Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej

 

 

Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej


 

            Prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK jest absolwentem kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Po rocznej praktyce na stanowisku dowódcy plutonu, w 1983 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako inżynier, następnie jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Techniki Laserowej, komendant Instytutu Optoelektroniki WAT, komendant Wydziału Techniki Wojskowej WAT, a od 2005 roku zastępca komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2008 do 2016 roku pełnił obowiązki rektora-komendanta WAT. Od 2016 roku jest dyrektorem Centrum Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Optoelektroniki WAT. Jest generałem dywizji Wojska Polskiego w stanie rezerwy.

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika – specjalność elektronika kwantowa otrzymał w WAT w 1990 roku, dziesięć lat później uzyskał habilitację w dyscyplinie inżynieria materiałowa – specjalność materiały optoelektroniczne, od 2009 roku jest profesorem nauk technicznych specjalizującym się w elektronice, inżynierii materiałowej i optoelektronice.

Jest specjalistą w zakresie systemów uzbrojenia, w tym techniki laserowej i optoelektroniki. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w obszarze inżynierii materiałowej, konstrukcji i technologii laserów oraz elementów i zespołów optoelektronicznych stosowanych w systemach wojskowej techniki laserowej, a także w urządzeniach dla przemysłu, medycyny i ochrony środowiska. Rozwijana tematyka badawcza obejmuje zagadnienia zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, zastosowania laserowo wzbudzanej fluorescencji oraz opracowanie systemów telemetrii laserowej. Jest współautorem wielu unikatowych technologii i wdrożeń, m.in. podzespołów optycznych i optoelektronicznych do dalmierzy laserowych, systemów kierowania ogniem, układów detekcji promieniowania i laserowych symulatorów strzelania oraz sensorów optoelektronicznych do systemów monitorowania środowiska. Uczestniczył również w opracowaniu urządzeń medycznych do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych metodą fotodynamiczną. Zestawy te stosowane są w wielu klinikach w całym kraju.

Kierował pracami Zespołu Laserowej Teledetekcji, który wchodzi w skład Centrum Doskonałości utworzonego w Instytucie Optoelektroniki WAT. Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych realizowane przez zespół obejmują sensory optoelektroniczne do monitorowania środowiska, systemy monitorowania bezpieczeństwa, wielospektralne systemy wykrywające IR i UV oraz dalmierze i skanery laserowe. Zespół uczestniczy także w interdyscyplinarnych programach z obszaru bezpieczeństwa i obronności, takich jak:

program TYTAN – wyposażenia żołnierza przyszłości, program aktywnej obrony pojazdów i infrastruktury krytycznej, program ochrony i obrony przed zagrożeniami związanymi z energią skierowaną. Uczestniczy w programach naukowo-badawczych realizowanych przez utworzone w 2011 roku w WAT Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa, które bezpośrednio wspiera narodowy program obrony powietrznej. W Centrum rozwijane są nowoczesne obszary naukowo-badawcze, do których należy między innymi obserwacja i nawigacja satelitarna i kosmiczna, nowe źródła energii odnawialnej, broń skierowanej energii.

Bierze czynny udział w pracach towarzystw naukowych i technicznych. W latach 2005-2013 był członkiem Research & Technology Board NATO Science & Technology Organisation, w latach 2005-2007 był członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Projektów Badawczych Zamawianych MNiSzW, w latach 2008-2013 przewodniczącym Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, w latach 2008-2010 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MNiSzW. Od 2011 jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Od 2005 roku kieruje pracami sekretariatu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa. W latach 2014-2016 był przewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w MON.

Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiej Sekcji SPIE – The International Society for Optical Engineering, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Fotonicznego oraz Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień wojskowych i cywilnych, w tym 35 medali na Światowych Wystawach Wynalazków i Innowacji (Bruksela, Genewa, Londyn, Moskwa, Norymberga, Osaka, Pekin, Pittsburg, Seul), „Komandorii Krzyża Wynalazczości” nadanego przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich, nagrody magazynu Żołnierz Polski „Buzdygan’97”, nagrody „Polski Produkt Przyszłości” (2002), tytułu Wynalazcy Wojska Polskiego 2002, medalu im. T. Sendzimira (2005) oraz nagrody Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA (2008). W 2004 roku został wyróżniony wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”. Jest doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej (2014) i Honorowym Profesorem Politechniki Wrocławskiej (2015).

Dorobek naukowo-badawczy obejmuje osiem monografii, ponad 240 publikacji naukowych oraz ponad 400 referatów i komunikatów prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych. Jest współautorem czternastu patentów i ponad 40 wdrożonych technologii i urządzeń optoelektronicznych.