CIBio


W 2012 roku w Wojskowej Akademii Technicznej utworzono zespół interdyscyplinarny − Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio). Zadaniem zespołu było prowadzenie w ramach WAT projektów związanych z inżynierią biomedyczną, wytwarzanie nowych innowacyjnych technologii i urządzeń związanych z medycyną. Pod koniec 2012 roku zespół przygotował projekt w ramach konkursu 5.1 POIG pod nazwą „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” mający na celu dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji naukowo-badawczych do firm powiązanych z klastrem. Klaster zawiązało 15 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnia i instytucja otoczenia biznesu. Celem członków klastra jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja. Dzisiaj Klaster liczy 73 podmioty, w tym 18 uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych.

Do chwili obecnej w Centrum Inżynierii Biomedycznej powstało 8 zgłoszeń patentowych, wdrożono dwie technologie medyczne i trzy urządzenia medyczne.

Od 2016 roku Centrum jest jednostką organizacyjną Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, analityczną i usługową w zakresie Inżynierii Biomedycznej oraz dyscyplin pokrewnych na rzecz obronności i systemu bezpieczeństwa państwa.

W ramach projektu https://affordablepoolrepair.com/ finansowanego przez PARP na terenie WAT powstały nowe pracownie Centrum Inżynierii Biomedycznej, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

  1. Pracownia Zagrożeń Bioterrorystycznych;
  2. Pracownia Zastosowań Laserów w Inżynierii Biomedycznej;
  3. Pracownia Oddziaływania Promieniowania Elektromagnetycznego z Materią;
  4. Pracownia Biologii Molekularnej;
  5. Pracownia Biocybernetyki;
  6. Pracownia Biomechaniki i Zastosowań Grafenu.

Realizowany od 2015 roku Program Strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” zakłada realizację następujących celów głównych:

  • opracowanie technologii i urządzeń niezbędnych do budowy nowych systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej dla potrzeb Sił Zbrojnych;
  • opracowanie metod i sposobów ochrony i obrony przed impulsami dla żołnierza i ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej państwa oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • rozwój infrastruktury badawczej w zakresie nowych technologii związanych z generatorami promieniowania elektromagnetycznego, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej i infrastruktury laboratoryjnej.

 

W ramach projektu realizowanego przez Centrum a recent study shows that opracowywane są metody i sposoby ochrony i obrony urządzeń, sprzętu wojskowego oraz obiektów infrastruktury krytycznej przed destrukcyjnym działaniem wysokomocowych impulsów HPM, w szczególności w zakresie zabezpieczenia urządzeń łączności, urządzeń radiolokacyjnych oraz załogowych i bezzałogowych obiektów i platform, obejmujące sposoby elektroniczne, absorbery promieniowania E-M (dla różnych zakresów częstotliwości, w różnych postaciach i konsystencjach w zależności od wypracowanych potrzeb ochrony i obrony przed impulsami HPM), a także metody organizacyjne i aktywne metody ochrony i obrony baz oraz obiektów infrastruktury krytycznej.