Klaster CIBio

 

 

Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej


W 2012 roku w Wojskowej Akademii Technicznej utworzono zespół interdyscyplinarny − Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio). Zadaniem zespołu było prowadzenie w ramach WAT projektów związanych z inżynierią biomedyczną, wytwarzanie nowych innowacyjnych technologii i urządzeń związanych z medycyną. Pod koniec 2012 roku zespół przygotował projekt w ramach konkursu 5.1 POIG pod nazwą „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” mający na celu dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji naukowo-badawczych do firm powiązanych z klastrem. Klaster zawiązało 15 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnia i instytucja otoczenia biznesu. Celem członków klastra jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja. Dzisiaj Klaster liczy 73 podmioty, w tym 18 uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych.

Do chwili obecnej w Centrum Inżynierii Biomedycznej powstało 8 zgłoszeń patentowych, wdrożono dwie technologie medyczne i trzy urządzenia medyczne.

Od 2016 roku Centrum jest jednostką organizacyjną Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, analityczną i usługową w zakresie Inżynierii Biomedycznej oraz dyscyplin pokrewnych na rzecz obronności i systemu bezpieczeństwa państwa.

W ramach projektu finansowanego przez PARP na terenie WAT powstały nowe pracownie Centrum Inżynierii Biomedycznej, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

 1. Pracownia Zagrożeń Bioterrorystycznych;
 2. Pracownia Zastosowań Laserów w Inżynierii Biomedycznej;
 3. Pracownia Oddziaływania Promieniowania Elektromagnetycznego z Materią;
 4. Pracownia Biologii Molekularnej;
 5. Pracownia Biocybernetyki;
 6. Pracownia Biomechaniki i Zastosowań Grafenu.

Realizowany od 2015 roku Program Strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” zakłada realizację następujących celów głównych:

 • opracowanie technologii i urządzeń niezbędnych do budowy nowych systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej dla potrzeb Sił Zbrojnych;
 • opracowanie metod i sposobów ochrony i obrony przed impulsami dla żołnierza i ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej państwa oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • rozwój infrastruktury badawczej w zakresie nowych technologii związanych z generatorami promieniowania elektromagnetycznego, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej i infrastruktury laboratoryjnej.

 

W ramach projektu realizowanego przez Centrum opracowywane są metody i sposoby ochrony i obrony urządzeń, sprzętu wojskowego oraz obiektów infrastruktury krytycznej przed destrukcyjnym działaniem wysokomocowych impulsów HPM, w szczególności w zakresie zabezpieczenia urządzeń łączności, urządzeń radiolokacyjnych oraz załogowych i bezzałogowych obiektów i platform, obejmujące sposoby elektroniczne, absorbery promieniowania E-M (dla różnych zakresów częstotliwości, w różnych postaciach i konsystencjach w zależności od wypracowanych potrzeb ochrony i obrony przed impulsami HPM published here), a także metody organizacyjne i aktywne metody ochrony i obrony baz oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Koordynator Klastra

 

Przedsiębiorstwa

     
                   
     
                   

Human Life Promotion

Sp. z o.o.  

     
                   
NAPTA S.A.      
                   
 Rafał Wieczorek B      
                   
TAURUS Sp. z o.o.      
                   
 E4Test Sp z o.o. INTERNET CARDIO SERVICES Sp. z o.o.  KESTLER

 

     
  

 

Metrum Cryoflex | Kosmetologia Estetyczna

 

               

 

Instytucje Naukowo-Badawcze

             
                 
               
                 

 

Instytucje Otoczenia Biznesu

                   

 

Pracami Klastra CIBio WAT kieruje prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Dyrektor Biura Klastra.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Klastra w składzie :

 1. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
 2. dr n. med. Mieczysław Błaszczyk – Dyrektor Szpitala Klinicznego CMKP w Otwocku  im . prof. A. Grucy
 3. mgr inż. Jerzy Barański – Prezes Zarządu Doppler sp. z o.o

Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej realizuje kilkanaście projektów badawczych, w tym min.:

 1. Opracowanie technologii diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych i układu krążenia przy wykorzystaniu terapii fotodynamicznej.
 2. Opracowanie technologii wykrywania patogenów wywołujących zakażenia szpitalne i powodujących zagrożenia bakteriologiczne.
 3. Opracowanie technologii zwiększenia populacji komórek macierzystych i ich różnicowania w hodowlach komórkowych przy wykorzystaniu laserów niskiej energii.
 4. Oprogramowania  informatyczne do zastosowania w medycynie.
 5. Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.
 6. Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem sit molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.
 7. Zastosowanie grafenu w medycynie.