Nominacje profesorskie w Instytucie Optoelektroniki

Nominacje profesorskie w Instytucie Optoelektroniki

26 października 2016 r. z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominacje profesorskie odebrało dwoje pracowników Instytutu Optoelektroniki: w dziedzinie nauk medycznych – dr hab. n. med. Elżbieta Anna Trafny oraz w dziedzinie nauk technicznych – dr hab. inż. Waldemar Żendzian.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Anna Trafny prowadzi badania naukowe w dziedzinie immunochemii, mikrobiologii i biologii medycznej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystką w zakresie krystalografii białek Zakładu Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w La Jolla, San Diego w Stanach Zjednoczonych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i American Society of Microbiology, i przez pewien czas mieszkała i pracowała w Walii. Prof. E. Trafny pełniła funkcję członka Rad Naukowych: Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (WIHiE) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie jest członkiem Rad Naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Instytutu Leków i Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT). W 2004 roku została powołana na stanowisko kierownika Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii WIHiE (od 2007 roku – Zakładu Mikrobiologii), którą to funkcję pełniła do 2014 roku. W tym czasie zespół naukowy, którym kierowała zrealizował szereg projektów w zakresie zdrowia publicznego i obronności kraju. Od 2014 roku prof. E. Trafny zatrudniona jest w Centrum Inżynierii Biomedycznej, IOE WAT. W ramach swojej działalności naukowej zajmuje się obecnie wykorzystaniem metod biologii molekularnej i nanotechnologii do rozwoju innowacyjnych technik medycznych. W latach 2012-2014 pełniła funkcję naukowego eksperta w międzynarodowym zespole ekspertów pn. „Independent Scientific Evaluation Group” (ISEG) w programie badań naukowych NATO “Science for Peace and Security”. Obecnie nadal współpracuje z ISEG, sprawując rolę opiekuna naukowego wybranych projektów badawczych finansowanych przez NATO. W 2013 roku została powołana przez Ministra Zdrowia na zastępcę Przewodniczącego Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Prof. E. Trafny jest wieloletnim członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Postępy Mikrobiologii” oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” i międzynarodowego czasopisma ISRN Bacteriology (2013-1014), obecnie International Scholarly Research Notes. Jest autorką lub współautorką ponad 75 publikacji naukowych i opracowań zbiorowych o łącznym współczynniku oddziaływania Impact Factor (IF) wynoszącym 72. Liczba cytowań wszystkich publikacji według Web of Science Core Collection wynosi ponad 650, natomiast Index Hirscha ma wartość 12. Jest współautorką dwóch patentów, dotyczących sposobów miejscowego leczenia ran. Kierowała pięcioma i współrealizowała dziewięć projektów badawczych KBN, NCN i NCBiR. Obecnie prof. E. Trafny pełni funkcję członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Żendzian urodził się w 1959 r. w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1984 r., z wynikiem bardzo dobrym, ukończył studia na kierunku fizyka techniczna w zakresie fizyki promieniowania elektromagnetycznego, uzyskując tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej. Ostatnie dwa lata studiował według indywidualnego toku studiów w Instytucie Optoelektroniki Wydziału Elektroniki zaczynając swoją przygodę naukową z laserami.

Od 1985 roku prof. W. Żendzian nieprzerwanie pracuje w Instytucie Optoelektroniki WAT pełniąc kolejno funkcje: kierownika laboratorium Zakładu Holografii Laserowej, z-cy kierownika Nieetatowej Pracowni Laserów Pobudzanych Koherentnie, kierownika Zakładu Techniki Laserowej, a obecnie kierownika Studiów Doktoranckich.

Od początku pracy w WAT brał aktywny udział w pracach badawczych w dziedzinie laserów ciała stałego, uczestnicząc jako kierownik, główny wykonawca i wykonawca w około 40-tu pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Optoelektroniki WAT. Zajmuje się fizyką laserów, fizyką ośrodków laserowych, laserami ciała stałego pobudzanymi diodami, generacją impulsów laserowych, nieliniową konwersją promieniowania laserowego, optyką nieliniową, generatorami parametrycznymi, zastosowaniami laserów w medycynie i sprzęcie wojskowym.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych prof. W. Żendzian rozpoczął pierwsze w kraju prace badawcze laserów przestrajalnych na bazie kryształów szerokopasmowych. Otrzymał generację przestrajalną w laserze na krysztale szafiru domieszkowanym trójwartościowymi jonami tytanu oraz na kryształach aleksandrytu i YAG-u domieszkowanych jonami chromu. Tematyce tej poświęcił pracę doktorską pt. „Wpływ zjawiska WRMB na parametry monoimpulsów generowanych przez lasery przestrajalne”, którą obronił z wyróżnieniem w 1993 roku, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki, specjalność elektronika kwantowa. Rozprawę tę wyróżniono nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę doktorską.

W 1992 r. rozpoczął z prof. dr. hab. inż. Janem Jabczyńskim pierwsze w kraju prace nad laserami stałymi pobudzanymi diodami laserowymi. Do 2000 r. opracował (jako autor i współautor) demonstratory i prototypy wielu źródeł laserowych: impulsowe lasery Nd:YAG z aktywną i pasywną modulacją dobroci rezonatora pompowane diodami quasi ciągłego działania, lasery z pasywną modulacją dobroci rezonatora pompowane diodami ciągłego działania, impulsowe, jednoczęstotliwościowe lasery Nd:YAG, Nd:YVO4, laser Nd:YVO4 z A-O z modulacją dobroci rezonatora pompowany diodą ciągłego działania, lasery z synchronizacją modów wzdłużnych generujące impulsy o subnanosekundowych czasach trwania, przestrajalny laser Cr:LiCAF z pasywnym Q-modulatorem z kryształu V:YAG, laser ramanowski na krysztale BaWO4, generatory parametryczne „bezpieczne dla wzroku” pompowane laserami neodymowymi z pompą ciągłego i quasi-ciągłego działania.

W pierwszych latach XXI wieku swoje zainteresowania skierował na rozwiązanie problemu wydajnej generacji nanosekundowych impulsów laserowych na CMTE reviews, długości fali „bezpiecznej dla wzroku”. Tej tematyce poświęcił rozprawę habilitacyjną pt. „Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych” na podstawie której, w czerwcu 2006 r. Rada Naukowa Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przyznała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika. Za to osiągnięcie naukowe został wyróżniony Nagrodą I stopnia Ministra Obrony Narodowej oraz Nagrodą Rektora WAT.

W ostatnich 10 latach prof. W. Żendzian kontynuuje badania źródeł laserowych „bezpiecznych dla wzroku” kierując i uczestnicząc w projektach poświęconych laserom hybrydowym Er:YAG, Ho:YAG i laserom włóknowym Er:szkło. Jest autorem nowego samoadaptującego się rezonatora wykorzystującego efekt czterofalowego mieszania w ośrodku czynnym, wykorzystanego w laserze Nd:YAG pompowanym matrycami diod dużej mocy. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Czech Technical University, French – German Research Institute of Saint-Louis). Obecnie jest zaangażowany w realizację dwóch projektów: „Pompowany diodowo, modułowy zestaw laserowy do zastosowań specjalnych” oraz „Laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej”.

Jest autorem i współautorem 4 monografii, 45 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR, około 130 artykułów opublikowanych w materiałach konferencji międzynarodowych (recenzowanych), ponad 50 referatów i komunikatów na konferencjach krajowych oraz kilkudziesięciu opracowań i sprawozdań z prac naukowo-badawczych. Prace prof. W. Żendziana były wielokrotnie cytowane w literaturze światowej. Dotychczas wg bazy Web of Science odnotowano około 360 cytowań jego publikacji (bez autocytowań), przy indeksie Hirsha 13.

Profesor Waldemar Żendzian działalność dydaktyczną rozpoczął w Instytucie Optoelektroniki Wydziału Elektroniki WAT w 1985 roku. Od 1990 roku prowadzi wykłady z przedmiotu Podstawy Elektroniki Kwantowej, a obecnie również wykładyz przedmiotu Fizyka Laserów na studiach doktoranckich WTC WAT i IOE WAT. Uczestniczył w opracowaniu nowych programów nauczania dla specjalności optoelektronika dla studiów magisterskich na Wydziale Elektroniki WAT oraz programów studiów II stopnia dla specjalności Systemy Optoelektroniczne w IOE WAT. Kierował zespołem, który przygotował program studiów II stopnia dla nowej specjalności Lasery. W 2014 roku przygotował zaakceptowany przez Radę Instytutu Optoelektroniki WAT program studiów doktoranckich w Instytucie. Zobacz what to do dalej. Do realizacji projektów naukowych angażował również swoich dyplomantów. Prace dyplomowe wszystkich jego ośmiu dyplomantów zostały obronione z wyróżnieniem. Prace sześciu dyplomantów zostały ponadto wyróżnione nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora A. Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki, click here to find out more. Jest również promotorem 3 rozpraw doktorskich. Był wielokrotnie przewodniczącym i członkiem Komisji Obron Prac Dyplomowych, recenzentem publikacji, recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich.

Prof. W. Żendzian prowadził i prowadzi aktywną działalność organizacyjną. W latach 2003 – 2005 był członkiem Senatu WAT (z wyboru), 2003 – 2008 sekretarzem Komisji ds. Kształcenia Senatu WAT, od 2003 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Optoelektroniki, od 2007 członkiem Rady Wydawniczej WAT, a od 2012 Rady Bibliotecznej WAT.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, Optical Society of America, European Optical Society. Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Nagrodą Ministra Obrony Narodowej, czterokrotnie nagrodami rektorskimi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony Nauczyciel Akademicki, medalami za nowatorskie rozwiązania techniczne na wystawach w Genewie i Brukseli.

Oprac. Ewa Jankiewicz

Zdj. Krzysztof Sitkowski, KPRP